Missie en visie

Missie: waar staan wij als praktijk voor.

De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de gezondheidszorg. De huisartsenzorg is daarbij altijd een belangrijke basisvoorziening gebleven. De huisarts is en blijft de spil in de eerstelijns gezondheidszorg. De laatste jaren zijn de taken van de huisarts zelfs toegenomen. Dit blijkt ook wel uit de groei van ons team.
Wij streven ernaar zorg te leveren in een voor de patiënt vertrouwde omgeving. Daarbij is de vertrouwensrelatie een voorwaarde voor een goede arts-patiënt relatie. Wij streven naar open en toegankelijke communicatie. Uitgangspunt is dat de patiënt centraal staat en de zorg zoveel mogelijk in de buurt wordt geleverd. Om het persoonlijke karakter van ieder patiëntencontact te waarborgen heeft elke patiënt te maken met een herkenbaar team van niet meer dan twee huisartsen: de eigen huisarts en een vaste 'tweede' huisarts. Samen vormen wij een team; de patiënt, het medisch centrum en zo nodig ook met andere hulpverleners buiten de huisartsenpraktijk. Binnen de praktijk werken wij hecht samen als team met ieder zijn of haar eigen rol.

Onze gediplomeerde assistentes kunnen in overleg met de patiënt waar mogelijk adviezen geven over zelfzorg. Hiertoe zijn zij bekwaam en bevoegd. Deze bekwaamheid wordt gewaarborgd door regelmatige nascholing. Alle contacten worden geautoriseerd door de huisarts.

Er zijn speciaal opgeleide praktijkondersteuners somatiek werkzaam in het MCRH. Zij ondersteunen de huisarts in de behandeling van patiënten die een chronische lichamelijke aandoening hebben. In de meeste gevallen is dit diabetes, astma, COPD (bronchitis en longemfyseem) of een hart- en vaatziekte.

Tevens is in het Medisch Centrum Roelof Hart een opgeleide praktijkondersteuner GGZ werkzaam voor de begeleiding van patiënten met psychische klachten.

Wij werken zoveel mogelijk volgens de landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen. We werken continu en systematisch aan kwaliteitsverbetering van onze zorg, onder toezicht van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Eens in de drie jaar wordt getoetst of wij nog voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen zoals opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.
Ook vinden wij het belangrijk om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek en bij te dragen aan de opleiding van (huis)artsen en stellen wij stageplaatsen beschikbaar voor doktersassistentes in opleiding. Zeker omdat een tekort aan personeel een steeds groter probleem vormt in de zorg.

Visie (waar gaan we als praktijk voor).
Medisch Centrum Roelof Hart wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, beschikbaar is voor haar patiënten.